Medezeggenschap

Op de MLKing bestaat de medezeggenschapsraad uit 4 personen; twee personeelsleden en 2 ouders. De MR praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school. Daarnaast is de school met 1 ouder en 1 personeelsid vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting Delta de Bilt.

De (G)MR krijgt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur zodat zij op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Voor dit laatste  is op de MLKing (in samenspraak met de MR afgesproken) dat de vrijwillige ouderbijdrage jaarlijkse volgens de inflatiecorrectie aangepast mag worden zonder tussenkomst van de MR. Een extra verhoging of verlanging van de vrijwillige ouderbijdrage verloopt wel via altijd de MR. 

De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.

Kortom, bij een heleboel zaken die spelen binnen de school heeft de MR een rol, geregeld bij wet. De MR houdt zich niet bezig met het organiseren van activiteiten binnen de school (zie hiervoor de rol van de oudervereniging). De MR komt 6 tot 7 keer bij elkaar.

De oudergeleding van de (G)MR is direct te benaderen voor zaken die op school spelen waar u zich zorgen over maakt of opmerkingen over heeft. Sterker nog, zonder de input van de ouders kan de (G)MR haar rol, en daarmee de inbreng van de ouders bij het reilen en zeilen op school, niet goed pakken. Schroom dus niet om 1 van de ouders van de (G)MR aan te spreken of te mailen naar het hieronder genoemde mailadres, te weten: mr@mlking.eu

MR oudergeleding
Bart Wolff
Ashley Kranenborg

MR personeelsgeleding
Joyce van Beuningen
Janneke Drost
GMR oudergeleding
Angelique Reuselaars
GMR personeelsgeleding
Janneke Drost