"I have a dream" (Martin Luther King Jr.)

Wie zijn wij?

Op 1 mei 1969 steekt een aantal Maartensdijkse ouders van schoolgaande kinderen de hoofden bij elkaar. Ze willen Christelijk onderwijs met ruimte en respect voor ieders overtuiging. Al op 16 juni vindt de oprichtingsvergadering van de nieuwe schoolvereniging plaats. Het eerste bestuur wordt gekozen en de statuten worden vastgesteld. 

Op de ledenvergadering van 11 mei 1970 wordt besloten om aan de basisschool de naam van ‘Martin Luther King’ te verbinden, passend bij de droom van Martin Luther King, “waarbij onze school die samenleving hoopt te zijn waarin we vanuit Gods liefde in vrede en rechtvaardigheid kunnen leven, waarbij een ieder gelijkwaardig is en we op respectvolle wijze met elkaar omgaan.”

Dr. Martin Luther King, Jr. delivers his famous "I Have a Dream" speech in front of the Lincoln Memorial during the Freedom March on Washington in 1963.

"Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that." (Martin Luther King Jr.)

Waarom zijn wij hier?

In het kader van de levensbeschouwelijke identiteit gelden de onderstaande koersuitspraken:

  • In de scholen van Delta voeren wij een open dialoog over levensbeschouwing, zingeving en burgerschap.
  • Educatieve en gemeenschappelijke activiteiten op deze gebieden doen ertoe. Deze activiteiten staan in het teken van het bevorderen van competenties op het gebied van zingeving.
  • Hiermee beogen wij het morele kompas, het zelfbewustzijn en de persoonsvorming van onszelf en anderen te stimuleren. De activiteiten staan ook in het teken van gemeenschapszin, maatschappelijke betrokkenheid en cultuurhistorische kennis.
  • Binnen de gemeenschappelijke identiteit van de stichting is ruimte voor diversiteit. Onze scholen geven invulling aan lessen zingeving, levensbeschouwing en burgerschap die passen bij de eigen visie, cultuur en traditie van de school.

De Martin Luther Kingschool geeft onderwijs vanuit de Algemeen Christelijke grondslag, geïnspireerd door Bijbelse verhalen en de daarin voorkomende waarden. Belangrijke elementen hierbij zijn, het uit naastenliefde met elkaar omgaan, respect hebben voor en het verantwoordelijk zijn voor jezelf en de ander. De “droom” van Martin Luther King is voor ons ook een belangrijke inspiratiebron, waarbij ieder kind uniek is en mag zijn wie hij, of zij is.

Op de Martin Luther Kingschool gaan we op respectvolle manier met elkaar om, ongeacht geloof, huidskleur, ras of afkomst. Op onze school respecteren wij ieders levensovertuiging. Er zitten kinderen met verschillende achtergronden bij elkaar in de klas. Leerlingen leren na te denken over de verschillen tussen mensen en hoe wij daar het beste mee om kunnen gaan. Door stil te staan bij onderwerpen als vriendschap, gevoelens, arm en rijk, oorlog en vrede en verschillende religies, ontwikkelen kinderen hun eigen waarden. Respect voor elkaar en voor verschillende meningen en religies staan daarbij centraal.

“If you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward.” (Martin Luther King Jr.)

Wat willen wij samen creëren?

De Martin Luther Kingschool biedt de kinderen een brede ontwikkeling. Het onderwijs is zodanig ingericht dat naast de cognitieve ook de sociaal-emotionele, de creatieve en de motorische ontwikkeling gestimuleerd worden. Daarbij is het kind in toenemende mate mede verantwoordelijk voor zijn/haar ontwikkeling. 

Sinds het ontstaan van de Martin Luther Kingschool is er sprake van grote ouderbetrokkenheid. Wij geloven erin dat goed onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor ouders, school én kinderen. Met uw hulp gaat de kwaliteit van ons onderwijs omhoog! Naast zitting in de medezeggenschapsraad of de oudervereniging zijn er nog vele andere mogelijkheden om als ouder bij de school betrokken te zijn. U kunt hierbij denken aan hulp bij de Masterclasses, projecten, luizencontrole, etc. Naast praktische ouderbetrokkenheid vinden wij ook inhoudelijke ouderbetrokkenheid bij het leerproces belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat ouders van groot belang zijn voor de schoolprestaties van hun kind. Ouderbetrokkenheid heeft zowel direct als indirect invloed. De kern van ouderbetrokkenheid bestaat uit goede communicatie. Wij streven naar een goede samenwerking tussen leerkracht, kinderen en ouders. Wij kunnen van elkaar leren. Daarom voeren wij startgesprekken aan het begin van een nieuw schooljaar. Hierbij zijn ouders én kinderen aanwezig. 

”Een lerende school is een school waarin mensen niet willen doen wat werkt, maar samen leren doen wat ertoe doet” (Jan Jutten)

Hoe gaan wij dat doen?

Jaarlijks plannen wij een van onze kernwaarden om verder aan te scherpen. De nieuwe beschrijving van de kernwaarden gaat uit van de relatie tussen het kind, de school en de ouders (de dynamische driehoek). 

Opbrengstgericht werken is in het onderwijs een belangrijk thema. De overheid, de inspectie, ons bestuur en ook de samenleving hebben hoge verwachtingen van onze school als het gaat om de opbrengsten van het onderwijs. Het bereiken van goede resultaten met kinderen doet ertoe! Onze school heeft de belangrijke taak kinderen voldoende bagage mee te geven zodat ze goed voorbereid zijn om deel te nemen aan een complexe samenleving. Dit realiseren we niet door méér van hetzelfde te doen, maar door op alle niveaus in de school dingen anders te doen en andere dingen te doen; doen wat ertoe doet en niet omdat het moet. Door te blijven leren kunnen wij ons blijven ontwikkelen. Capaciteiten liggen niet vast, maar kunnen toenemen door ervaringen, door te leren in de praktijk.