Schoolverzuim

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim

  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur vantevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Wanneer uw kind ziek is en hierdoor thuis moet blijven, wordt u als ouder verzocht de school in te lichten voor de schooldag begint. U kunt de absentiemelding doen via de Social Schools app. Wanneer er sprake is van langdurige ziekte zal de groepsleerkracht na een week zelf even bellen om te vragen hoe het met de leerling is. Bij langdurig zieke kinderen die vanwege operatie of andere redenen langere tijd school moeten missen, wordt in overleg met de ouders besproken hoe hier mee om te gaan. Er zouden bijvoorbeeld afspraken gemaakt kunnen worden over huiswerk, zodat de leerling niet teveel achterop raakt.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Er gelden strenge regels voor het aanvragen van verlof. De school is verplicht zich hieraan te houden en wordt daarop gecontroleerd. Aanvragen voor verlof buiten de schoolvakanties kunt u aanvragen via Social Schools.  De directie neemt een besluit over verlofaanvragen voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen duurt, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.