De Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling helpt professionals bij vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling.  Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Organisaties waar de meldcode op van toepassing is wordt geadviseerd om een Aandachtsfunctionaris aan te stellen. Op de MLKing vervullen de intern begeleiders deze rol. Het bevoegd gezeg (bestuur en directie) moet altijd op de hoogte zijn van een melding binnen de meldcode. Een school dient een Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling voorhanden te hebben waarin is vastgelegd wie wat waar wanneer en hoe doet met betrekking tot (vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.