XL groep

Naast de relatief kleine groep hoogbegaafden (2%) binnen de school, zit er in elke klas, een aantal begaafde kinderen. Het gaat om intelligente kinderen die de stof die de leerkracht aanbiedt, makkelijk aankunnen en voor de verwerking daarvan hun hand niet omdraaien. Ze zijn snel klaar met hun werk en hebben vaak een tekort aan uitdaging. Een aandachtspunt vormen kinderen waarvan de leerkracht en/of intern begeleider vermoedt of constateert dat er sprake is van onderpresteren door bijvoorbeeld motivatieverlies of faalangst. Wekelijks hebben wij tijd vrijgemaakt om kinderen die dat nodig hebben (hoogbegaafden en begaafden) extra uitdaging te bieden. Tijdens deze XL-uren krijgen de kinderen werk op niveau aangeboden (ook voor in hun eigen groep) en bespreken ze het werk met de leerkracht van de XL-groep. Bovendien is er aandacht voor het stimuleren van een groeimindset en het trainen van executieve vaardigheden. De leerkracht is speciaal opgeleid om deze groep kinderen te verder te helpen in hun ontwikkeling.

Het werken in de XL-groep is niet vrijblijvend. De kinderen werken met een jaarprogramma en een door de kinderen zelf bij te houden werkschema. Reflectie en evaluatie vindt plaats middels een logboek op de computer. Er is wekelijks overleg en afstemming met de groepsleerkrachten.

Tijdens elk schooljaar zijn er momenten waarop de criteria per kind worden bekeken, aan de hand van zowel de vorderingen in de klas als bij de XL. Er wordt ook gekeken naar het welbevinden van de kinderen. Wanneer blijkt dat een kind de xl-groep als een te zware belasting ervaart en het welbevinden onder druk komt te staan of de prestaties minder worden kan besloten worden om de aandacht te verplaatsen naar het basisprogramma in de groep. De leerkracht bespreekt eventuele veranderingen met de leerkracht XL en de intern begeleider. Plaatsing in of uit de XL-groep wordt altijd met ouders besproken.

Vragen of behoefte aan meer informatie? directie@mlking.eu.