Samenwerken brengt ons verder

Het belang van goed samenwerken is op alle niveaus binnen de Martin Luther Kingschool merkbaar.

Algemeen
Uit onderzoek blijkt dat ouders van groot belang zijn voor de schoolprestaties van hun kind. Samen bieden wij de basis om uw kind optimaal tot ontwikkeling te laten komen. Ouderbetrokkenheid heeft zowel direct als indirect invloed. De kern van ouderbetrokkenheid bestaat uit goede communicatie. Wij streven naar een goede samenwerking tussen leerkracht en ouders. Ouders en leerkrachten kunnen van elkaar leren. Positieve wederzijdse afhankelijkheid is daarbij van belang. Een goede samenwerking heeft directe invloed heeft op de leerprestaties van het kind. We leren kinderen om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerontwikkeling, daarom voeren wij kindgesprekken vanaf groep 3 en zijn de kinderen vanaf groep 5 welkom bij de rapportgesprekken met ouders.

Kind
Waar mogelijk zetten wij coöperatieve werkvormen in. Zowel bij de Kanjertraining (methode voor sociaal emotionele vorming) als bij de reguliere lessen. Via deze wijze laten wij kinderen op een onderzoekende en ontdekkende manier kennismaken met de samenleving. Daarnaast werken we aan het zelfbewustzijn van de kinderen. Wanneer kinderen zich bewust zijn van hun eigen kennen en kunnen, komt dit de samenwerking ten goede. In de school hebben wij een leerplein waar kinderen groepsdoorbroken en zelfstandig kunnen werken. Onder toeziend oog van een leerkracht.

School

Tijdens overlegmomenten voeren wij inhoudelijke gesprekken over didactische en pedagogische vraagstukken. Daarnaast bereiden de leerkrachten gezamenlijk activiteiten voor en is er veel aandacht voor het uitwisselen van ervaring en kennis. Hiervoor zetten wij collegiale consultatie in om van en met elkaar te leren en nieuwe collega’s wegwijs te maken.
Daarnaast werken de teamleden van de Martin Luther King in netwerkverband samen met schoolteams van de andere Deltascholen. Voor verdere professionalisering van het team en de opleiding van nieuwe collega’s werken wij samen met de  Marnix Academie. Ook zijn er korte lijnen met kinderopvang, peuterspeelzalen en  samenwerkingsvormen die voortvloeien uit het samenwerkingsverband ZOUT.

Ouders
Wij vinden het belangrijk en waarderen het dat ouders ons ondersteunen bij diverse schoolactiviteiten. Alle groepen hebben een klassenouder die de leerkrachten ondersteunt bij diverse praktische zaken. Hierbij kan gedacht worden aan het regelen van ouders voor excursies, etc. In de samenwerking met  ouders verwachten wij dat zij, net als de school, hun kinderen stimuleren bij de ontwikkeling van zelfstandigheid.