De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR heeft adviesbevoegdheid: (het schoolbestuur hoeft het advies niet op te volgen): dit kan o.a. bij de volgende items:
• Aanstellen nieuwe directeur.
• Aanschaffen computers waarvoor sponsering gezocht wordt.
• Aanstellen nieuwe leerkracht aangesteld
• Verbouwing van de school

De MR heeft instemmingsbevoegdheid bij o.a. de volgende items:
• Samenwerking aangaan met een andere instelling
• Aanpassing beleid (bijvoorbeeld pestbeleid)
• Wijziging van schooltijden
• Verhogen ouderbijdrage
• Extra belonen van leerkrachten (personeelsgeleding MR)

Kortom, bij een heleboel zaken die spelen binnen de school heeft de MR een rol, geregeld bij wet. De MR houdt zich niet bezig met het organiseren van activiteiten binnen de school (zie hiervoor de rol van de oudervereniging). De MR komt 6 tot 7 keer bij elkaar en overlegt met het bestuur van de school.

De oudergeleding van de MR is direct te benaderen voor zaken die op school spelen waar u zich zorgen over maakt of opmerkingen over heeft. Sterker nog, zonder de input van de ouders kan de MR haar rol, en daarmee de inbreng van de ouders bij het reilen en zeilen op school, niet goed pakken. Schroom dus niet om 1 van de ouders van de MR aan te spreken of te mailen naar het hieronder genoemde mailadres, te weten: mr@mlking.eu